Louises Pedagogiska

        Omsorg 

FAKTA

Barnen kommer att ha sin egen plats för kläder och skor, samt en egen krok med handduk och namn i badrummet.

Säkerheten är något som jag lägger stor vikt vid.

Det finns grindar, dörrstopp, spis-skydd, brandvarnare mm. För att inte skapa onödiga olyckor.

Utvecklingssamtal är något som jag kommer att ha en gång per år, där jag går igenom om något har hänt som är bra att ta upp till diskussion, där självklart föräldrarna får ställa frågor och tycka till om det är något speciellt.

Skulle det ev dyka upp något i verksamheten som ni som föräldrar/barn vill göra klagomål på, så görs det direkt till verksamheten, gärna skriftligt, det finns blankett att få som vägledning i sådana fall.

Min Lika-behandlingsplan är något vi kommer att följa, den ser ut som följer:

Likabehandlingsplan

- Så här arbetar jag för att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling.

I vardagen:

¤ Ofta prata om känslor med barnen.

¤ Vara lyhörd och uppmärksam.

¤ Använda sagor och berättelser för att få barnen att känna empati.

¤ Om barnen undrar över något: förklara, varför.

¤ Bygga upp en positiv självbild genom uppmuntran och beröm.

¤ Samtala med föräldrar om vilka regler och rutiner man har i familjedaghemmet.

¤ Samtala med barnen om utanförskap och respekt för varandra på den nivå de är mogna för.

¤ Arbeta med social kompetens dvs. konfliktlösning, samtala om hur man är mot varandra, vad man får säga, hjälpa barnen att se att de är en grupp, ta hänsyn till varnandra, bygga en positiv självbild.

¤ Dagbarnvårdaren reflekterar kring klimatet i gruppen.

¤ Inget barn ska känna sig utsatt av de andra i gruppen och inget barn ska få ta plats på andras bekostnad.

 SYSTEMATISK KVALITÉTSUPPFÖLJNING 

LOUISES PEDAGOGISKAOMSORG

VERKSAMHETSÅREN 2010/2011/2012

Inledning – Grundfakta

Detta verksamhetsår 2010 görs kvalitetsredovisning för mitt verksamhetsområde. Pedagogisk Omsorg med 1 st dagbarnvårdare somär utbildad barnskötare. Här redovisas verksamheten i Louises Pedagogiska Omsorg.

Personal

Antal

Barn NyköpingAntal


Antal

barn


1 – 2 år

3 – 5 år

6 – 12år

Flickor

Pojkar

Totalt

Louise Vt 2010

1

1

2

3

1

4

Louise Vt 2011

2

1

1

3

1

4

Louise Ht 2011

4

2

1

5

2

7

Louise

Vt 2012

4

2

1

5

2

7

Ht 2012

3

0

1

2

2

4

Ansvar inflytande/delaktighet

Jag gör en preliminär grovplanering för varje termin och har fasta aktiviteter, så som rörelse/rytmik, sång/musik, skogsdagar, hemkunskap, fri lek bla, annars är vi flexibla.

De små grupperna gör att det är lätt att tillgodose barnens önskemål, det är lätt att spontant ändra planer. Kommer någon med en idé kan vi spinna vidare på den utan några större problem.

Jag informerar föräldrarna om våra aktiviteter, jag tillgodoser så långt det är möjligt föräldrarnas önskemål rörande barnens rutiner t ex sovtider, matvanor. Jag har daglig kontakt, vilket underlättar kommunikationen. Om önskemål finns har vi även utvecklingssamtal.

Exempel på ett av målen – Natur – Biologi

Vi är mycket ute och leker i skog och natur eller närliggande områden som utmanar motorik och koordination.

Syftet med det valda området har varit att barnen ska vara glada och välmående. Jag har delat in målen i olika områden, bl a utelek, kost, vila/sömn, eget ansvar och trygghet och formulerat mål utifrån dessa. Uteleken ska erbjuda större utrymme för lek där barnen kan öva sin motorik och koordinationsförmåga och bidra till att barnen tycker om att vara ute. Jag vill medvetandegöra barnen i betydelsen av goda kostvanor och servera varierad kost. Barnen ska få den vila som de behöver. Barnen ska få förståelse för att man kan klara säga nej till andra och sätta gränser för sig själva. Samt att barnen ska bli sedda av vuxna och andra barn.

Barnen lär sig kunskap i biologi (skog, natur, djur, miljö) samt matematik, bl a i ute-leken, mest genom frågeställningar och undervisning. Barnen får en social utveckling, gentemot sig själva och varandra.

I den pedagogiska omsorgen hålls samlingar med sagor, rim och ramsor, sånger som fungerar tillfredsställande.

Leken och lärandet

Verksamheten bygger på leken, där barnen utifrån ålder lär det sociala samspelet med andra, fin – och grovmotorik, tal och språk.

Likabehandlingsplan

Så här arbetar jag för att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling.

I vardagen

¤ Ofta prata om känslor med barnen.

¤ Vara lyhörd och uppmärksam.

¤ Använda sagor och berättelser för att få barnen att känna empati.

¤ Om barnen undrar över något: förklara, varför.

¤ Bygga upp en positiv självbild genom uppmuntran och beröm.

¤ Samtala med föräldrar om vilka regler och rutiner vi har i verksamheten.

¤ Samtala med barnen om utanförskap och respekt för varandra, på den nivå de är mogna för.

¤ Arbeta med social kompetens dvs. Konfliktlösning, samtala om hur man är mot varandra, vad man får säga, hjälpa barnen att se att de är en grupp, ta hänsyn till varandra, bygga en positiv självbild.

¤ Dagbarnvårdaren reflekterar kring klimatet i gruppen.

Vänskapstema:

Mål: Inget barn ska känna sig utsatt av de andra i gruppen och inget barn ska få ta plats på andras bekostnad.

¤ Under hösten 2008 gjordes ett tema kring allas lika värde. I temat ingick t. ex att läsa böcker, måla, sjunga och samtala om att alla är bra på något. Temaveckorna avslutades med en utställning. Föräldrarna fick information om vårt tema. Efter temat hade vi samtal med barnen i gruppen och med föräldrar om vad barnen tagit till sig.

Detta är något som kommer att upprepas i verksamheten, med olika teman.

Mål

Mycket nöjd med ”min” barngrupp.

Då ALLA barn är olika och utvecklas i olika takt så måste jag i det stora hela säga att barnen utvecklas bra och i en positiv anda. Finns inte mycket osämja bland barnen, utan de hjälps åt och är väldigt positiva för det mesta. De har lätt för att ta in nya barn i gruppen, de samarbetar bra, lär av varandra.

Louises Privata Familjedaghem Adress:Mejramv. 9, 61145 Nyköping. Telefon: 0730-349365

Mail:louise@louisebarnomsorg.se